Zásady ochrany osobných údajov

Toto je výňatok:

Účel politiky je zabezpečiť vymáhanie práv na informačnú sebaurčitosť v súvislosti so ochranou osobných údajov počas činnosti Poskytovateľa služieb v súlade so zákonom č. CXII z roku 2011 o informačnej sebaurčitosti a slobode informácií (ďalej len Info tv.) a nariadením (EU) 2016/679 Európskeho parlamentu a Rady (Všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len: GDPR).

Základným cieľom Poskytovateľa služieb je spracovávať osobné údaje zákonným, spravodlivým a transparentným spôsobom, zabezpečujúc dodržiavanie požiadavky "zákonnosť, spravodlivosť a transparentnosť". Údaje sa používajú výlučne na podnikateľské aktivity a súvisiace komunikácie, informácie a marketingové účely.

Pri prevádzke webovej stránky spracováva Poskytovateľ služieb údaje návštevníkov webovej stránky, tých, ktorí sa zaregistrujú na webovej stránke, kupujúcich a používateľov určitých funkcií, ako sú predplatitelia newslettera alebo zákazníci, ktorí používajú kontaktný formulár.

Poskytovateľ služieb spracúva údaje osobných kupujúcich, tých, ktorí sa zaregistrujú na webovej stránke, kupujúcich a používateľov určitých funkcií, ako sú predplatitelia newslettera alebo zákazníci, ktorí používajú kontaktný formulár.

Definície

Správca údajov: Ten, kto určuje účel spracovania údajov a rozhoduje súvisiace so spracovaním údajov.
Súhlas: Dobrovoľné a explicitné vyjadrenie používateľa, založené na vhodných informáciách, ktorým vyjadrujú súhlas so spracovaním svojich osobných údajov - úplne alebo pre určité operácie.
Používateľ: Fyzická osoba, ktorá využíva služby webovej stránky.
Spracovanie údajov: Akákoľvek operácia alebo súbor operácií vykonávaných na osobných údajoch, či už automatizovaným spôsobom, alebo nie, ako je zbieranie, zaznamenávanie, organizácia, štruktúrovanie, skladovanie, prispôsobovanie alebo menenie, vyhľadávanie, konzultácia, používanie.
Osobné údaje: Akékoľvek informácie, ktoré môžu priamo alebo nepriamo identifikovať fyzickú osobu Používateľa.
Spracovateľ údajov: Poskytovateľ služieb, ktorý vykonáva technické operácie súvisiace so spracovaním údajov v mene správcu údajov.
Profilovanie: (automatizované) spracovanie údajov s využitím osobných údajov na posúdenie individuálnych charakteristík: charakteristiky týkajúce sa záujmov, zdravia, správania, umiestnenia alebo pohybu.
Námietka: Vyhlásenie používateľa namietačného voči spracovaniu svojich osobných údajov, a požiadavka na ukončenie spracovania údajov alebo vymazanie spracovaných údajov.
Vymazanie údajov: Vymazanie alebo učinenie údajov neidentifikovateľnými takým spôsobom, že ich obnovenie už nie je možné.

Právna základňa, účel a spôsob spracovania údajov

Spracovanie údajov môže prebiehať na základe zákonnej autorizácie, pričom konkrétne údaje spracovanie, skladovanie a prenos sú povinné podľa zákonov (bez nároku na úplnosť):

V ostatných prípadoch sa spracovanie údajov vykonáva na základe dobrovoľného vyhlásenia používateľa, ktorý sa spolieha na


Upozorňujeme, že obsah na tejto stránke bol automatický preložený, a preto by mohol obsahovať chyby.